Intern reglement

INTERN REGLEMENT VOOR JEUGDSPELERS EN OUDERS VAN WEERSTAND KOERSEL

1. Per seizoen worden door het bestuur de lidmaatschapsbijdragen voor Weerstand Koersel vastgelegd.
Deze som dekt de bijdrage per speler bij de KBVB, de verzekering en de inschrijving bij Weerstand
Koersel.
2. Elke speler en de ouders of verantwoordelijke van deze speler worden geacht bij het lidmaatschap kennis
te hebben genomen van dit intern reglement.
3. Indien één of meerdere leden van het bestuur een overtreding op dit reglement vaststelt, kan het
disciplinaire maatregelen treffen tegen de speler die de overtreding begaat. Deze maatregelen kunnen
variëren van schorsing voor een bepaalde periode van de speler, tot volledige schrapping of zelfs
weigering tot toegang aan de jeugdwerking. Het bestuur kan zelfs overgaan tot het laten opmaken van
een procesverbaal.
4. De spelers kunnen in geval van meningsverschillen op sportief vlak contact opnemen met de jeugdcoordinator,
indien een voorafgaand gesprek met de betrokken jeugdtrainer geen oplossing opleverde. De
jeugdcoördinator kan de partijen uitnodigen om te worden gehoord. Sportieve beslissingen en sancties
worden door de jeugdcoördinator uitgesproken. Deze laatste brengt de raad van bestuur op de hoogte.
Als de vergrijpen of de problemen verder gaan, dan het sportieve vlak, kunnen ze een advies overmaken
aan het bestuur, die dan de uiteindelijke beslissing zal nemen.
5. Het intern reglement kan jaarlijks gewijzigd worden. Deze wijziging kan op elk moment van het seizoen
plaatsvinden en zal aan de spelers worden gemeld via internet.
6. In alle gevallen waarin dit intern reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

GEDRAG EN LEEFREGELS TIJDENS DE TRAININGEN
1. Alle hiervolgende gedrags- en leefregels worden strikt opgevolgd door de spelers. De trainers en afgevaardigden
kunnen daarenboven nog extra regels toevoegen per ploeg, waarvan zij de spelers op de
hoogte brengen.
2. Elke afwezigheid voor een training wordt vooraf gemeld. In geval van ziekte wordt tevens de duur van
de afwezigheid gemeld.
3. Elke speler is steeds tijdig aanwezig op de trainingen.
4. Geen onnodige waardevolle voorwerpen of geld meebrengen naar de kleedkamers. De club is niet verantwoordelijk
voor diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken.
5. De spelers bewaren de orde in de kleedkamers. Er wordt niet gespeeld in de kleedkamers en men laat
geen afval achter, elders dan in de afvalbak. Zowel voor als na de training bevindt men zich niet langer
dan noodzakelijk in de kleedkamers.
6. De speler houdt zijn persoonlijke bal steeds in zijn handen van en naar het oefenterrein.
7. Geen enkele speler betreedt een trainingsveld waarop een andere ploeg actief is.
8. De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de trainingen.
9. Spelers, die op gelijk welke manier de training blijven storen, worden gesanctioneerd.
10. Het gebruik van obscene, beledigende taal is ten strengste verboden.
11. Ongecontroleerd geweld of overdreven agressie tijdens de trainingen of wedstrijden worden gestraft
met onmiddellijke verwijdering uit de training of wedstrijd.
12. Iedereen spreekt tijdens de aanwezigheid in de club de nederlandse taal. Het gebruik van de nederlandse
taal bevordert de sportieve en algemene integratie.
13. Vooraleer na een training of wedstrijd terug te keren in de kleedkamers worden BUITEN de schoenen
en eventueel de ballen schoongemaakt.
14. Hou de kleedkamers, ook de muren zuiver. Het opzettelijk bevuilen van de kleedkamers zal ernstig
gesantioneerd worden.
15. Elke speler draagt uitermate zorg voor zijn uitrusting en dient in orde gemaakt te worden voor de volgende
wedstrijd. De wedstrijdkledij mag niet gedragen worden tijdens de trainingen.
16. Spelers die schade toebrengen aan de accommodatie kunnen via hun ouders burgerlijk aansprakelijk
gesteld worden voor deze schade.
17. Alle opzettelijk toegebrachte lichamelijke schade aan derden wordt onbetwistbaar door de ouders van
de betrokken speler vergoed indien het vonnis van een mogelijk rechtsgeding zijn schuld zou bevestigen.
18.Het ontvreemden of stelen van bezittingen die toebehoren aan club of medespelers of medewerkers
kan bestraft worden door het bestuur met onmiddellijke verwijdering van de speler.
19.Spelers kunnen op willekeurige tijdstippen gevraagd worden om hun medewerking te verlenen aan
gezondheidsonderzoeken of drugstesten.
20. Spelers, trainers, medewerkers die betrapt worden op het gebruik, bezit of dealen van drugs op de terreinen
van W.Koersel worden onmiddellijk geschorst. Een speciale commissie zal de strafmaatregelen
bepalen en kontrolen. Een beroep tegen deze beslissing is niet mogelijk.

SPECIFIEKE GEDRAGSREGELS VOOR OUDERS
1. De ouders worden met aandrang gevraagd om op een positieve manier (juist taalgebruik, beheersen
van emoties, geen confrontaties met ouders van tegenpartij) voor alle jeugdspelers te supporteren.
2. Ouders zijn geen trainers en dus kan coaching alleen door de aangestelde trainer gebeuren.
3. Ook de scheidsrechters dienen gerespecteerd te worden en eventuele scheidsrechterlijke vergissingen
worden bezadigd benaderd en mogen geen aanleiding geven tot vulgaire scheldpartijen.
4. De ouders worden met aandrag gevraagd om er voor te zorgen dat de jeugdspelers op tijd komen. We
willen de ouders erop wijzen dat zij een belangrijke rol spelen in het organisatiemodel van Weerstand
Koersel en de werking ervan.
5. In geval van ernstige onenigheid of onaangepast gedrag van de ouders, wordt steeds het bestuur ingeschakeld
voor het nemen van een beslissing.

GEDRAG EN LEEFREGELS TIJDENS DE WEDSTRIJDEN
1. De meeste bovenstaande gedrags- en leefregels tijdens de trainingen gelden ook voor de wedstrijden.
2. Ongewettigd te laat komen op een wedstrijd kan betekenen dat je automatisch bankzitter wordt tijdens
de wedstrijd of zelfs niet op het wedstrijdblad verschijnt.
3. Veelvuldig te laat komen, betekent definitieve verwijdering als de speler.
4. Elke speler biedt zich voor de wedstrijd aan met een propere outfit.
5. De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de wedstrijden, opwarming en wedstrijdbesprekingen.
6. De spelers zijn het visitekaartje en het uithangbord van onze club. Zij brengen de naam van de club
niet in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag op het terrein of daarbuiten. In geval van
ernstige tekortkomingen op gebied van fair-play, sportiviteit en algemeen gedrag kan het bestuur op
advies van de trainer een sanctie uitspreken.
7. Alle sierraden worden verwijderd tijdens de wedstrijden

FAIRPLAY CHARTER
1. RESPECT voor de spelregels
2. RESPECT voor de scheidsrechter en de officials
3. RESPECT voor je eigen club
4. RESPECT voor de tegenstrever
5. RESPECT voor je medemaats
6. RESPECT voor ALLE collega voetballers
7. RESPECT voor de supporters van de andere ploegen
8. RESPECT voor jezelf (geen alcohol, drugs en niet roken)

De vorming van de jeugdspeler staat centraal.
Het wedstrijdresultaat heeft totaal geen belang en is ondergeschikt aan de opleiding.
We geven de spelers bouwstenen (o.a. basistechnieken, controle, rugdekking, passing, enz) mee die ze
moeten leren toepassen in wedstrijden.
Geen prestatiegerichte coaching maar wel gericht op de meegegeven taken.
Tijdens wedstrijden de spelers laten spelen. De spelers moeten situaties leren herkennen en zelfstandig
(de juiste) beslissingen leren nemen.
We leggen de nadruk op de opbouw van achteruit via technisch verzorgd voetbal in zone (Niet steeds de
lange bal)
De realiteit van duelkracht verliezen we niet uit het oog maar dit mag zeker niet de bovenhand krijgen.
We staan altijd open en steunen de creativiteit en individuele actie van de jeugdspeler. Wel moet de speler
na verloop van tijd de juiste keuze kunnen maken tussen een actie en passing.
Schoolopleiding heeft steeds voorrang op de voetbalopleiding.
In onze opleiding streven we ernaar om spelers te vormen zodat ze volgende eigenschappen bezitten:
Techniek : De vaardigheiden die nodig zijn om het spel te kunnen spelen en creatieve oplossingen te vinden.
Inzicht : Het inzicht in het spel is nodig om te begrijpen welke acties ondernomen moeten worden of juist
niet en is vooral afhankelijk van ervaring (herkenen van bepaalde situaties) en spelintelligentie.
Communicatie : Tijdens het spel moet er gecommuniceerd worden met alle weerstanden (bal, medespelers,
tegenspelers, coach, scheidsrechter) die bij het spel betrokken zijn. Zowel verbaal als non-verbaal.
Snelheid : Zowel de snelheid van handelen als de pure loopsnelheid en coördinatie.
De spelers moeten steeds bereid zijn om de prestaties verhogen (alle TICS-elementen moeten verbeterd
worden). Dit zal gebeuren door gerichte training. Het systematisch, planmatig verbeteren van de voetbalprestatie
(TICS)